Пројекат Мудрији заједно

У оквиру тежње за осавремењивањем васпитно-образовних метода, као и обавезе за целоживотним учењем, Тим за европске пројекте наше школе је посредством фондације Темпус конкурисао за финансирање реализације пројекта мобилности (кључна активност – КА1 – пројекти за мобилност зарад учења и стицања нових вештина), у оквиру Еразмус+ програма у области образовања. Еразмус+ је програм Европске уније који обезбеђује финансирање пројеката у периоду од 2014. до 2020. године. У оквиру програма, наставно и ненаставно особље школе има могућност мобилности у циљу стицања искуства учења и/или упознавања са начином рада у другој држави. Пројекат мобилности омогућиће актерима пројекта да се професионално усавршавају кроз учешће у курсевима или другим видовима обуке, као и кроз активност “посматрања на радном месту” (job shadowing).

Пројекат наше школе, као што је већ поменуто, намењен је мобилности запослених. На тај начин, запослени ће бити у прилици да се стручно усавршавају, стекну нова знања и искуства добре праксе, унапреде своје познавање енглеског језика, упознају се са културом земље у којој се усавршавају и представе културу и васпитно-образовну праксу наше земље. Након мобилности, донеће нова сазнања, која ће потом пренети другим запосленима (дисеминација), како би се та нова искуства могла применити у пракси и на тај начин се оплеменио и обогатио васпитно-образовни рад школе, од чега би највећу корист требало да имају управо ученици.

Пројекат под називом “Мудрији заједно” званично почиње 20.08.2018. године и трајаће до 20.08.2019. године. У периоду од 7. до 13. октобра 2018., особље школе ће похађати семинар у Болоњи (Италија), који има за циљ унапређење професионалних компетенци у области пројектне и интердисциплинарне наставе, које ће за циљ имати подршку ученицима, примени нових метода, техника и инструмената, ефикасније планирање наставног процеса, ефикаснију употребу организационих, финансијских и људских ресурса у школи и/или локалној заједници. Са друге стране, мобилност ће остварити позитиван утицај и на лични план запослених: на унапређење личних компетенци и самопоуздање, бољу мотивисаност за рад и постигнућа, унапређење вештина рада на пројектима, техничких вештина (познавање информационо-комуникационих технологија – ИКТ), познавање енглеског језика, постављање новог система вредности, који је у складу са европским стандардима у образовању, што би допринело процесу модернизације школе.

Једна од најстаријих школа у Београду, са традицијом од сада већ 180 година, се храбро упустила у ову специфичну трку за знањем. ОШ ”Иван Милутиновић” из Вишњице, са објектима у Сланцима и Великом Селу, је један од најбољих примера да мале, сеоске школе, стидљиво смештене на ободима великих градова, не морају нужно да буду учмале и неинспиративне. Из ослушкивања савремених тежњи у образовању у читавој Европи, као и потреба својих ученика, група наставника у овој школи је учествовала у изради јединственог, готово визионарског пројекта, под називом “Мудрији заједно” (Wiser together) за програм Ерасмус плус.

Значај оваквих идеја је, на општу радост чланова овог по свему посебног колектива, схватила и подржала ЕУ, и национална агенција Темпус, те је овај пројекат одобрен и сада је у припремној фази за реализацију. ОШ “Иван Милутиновић” је једна од наших школа која се са поносом може похвалити пионирским учешћем у овом великом програму, који широм Европе пружа могућности и подршку иновативним идејама и мобилности наставника и ученика. Наш пројекат преплиће активну пројектну наставу, предузетнички дух ученика и сарадњу у унапређењу међупредметних компетенција. Ово последње поменуто се односи на брисање оштрих граница међу предметима и указивање на могућности практичног повезивања усвојених садржаја из најразнороднијих области. Министарство просвете, науке и технолошког развоја већ подржава интегрисање пројектне наставе, па се циљеви ове школе поклапају са општим циљевима и националном стратегијом. Све ово се обједињује на специфичан начин, који од школе ствара активног чиниоца у прихватању целоживотног учења, неопходног у напретку младих људи у 21. веку.

У оквиру процеса дисеминације, стечена знања и искуства ће бити пренета наставницима и другим запосленима у школи, нашим ученицима, родитељима, нашим колегама из других школа, локалној и широј заједници. Дисеминација је значајан део пројекта и планирању активности дисеминације је посвећена посебна пажња. Дисеминација ће се обављати директно – путем организованих едукација, презентација, радионица, саветовања и сл. и индиректно – путем различитих медија (сајт школе, блог, Facebook страница, штампани и електронски медији, вебинари, eTwinning портал и EPALE портал, организација округлих столова и видео презентација, циљане поделе штампаног материјала (билтена, инфоматора и проспеката), итд.

Највећи бенефит од ових активности имали би управо наши ученици, како у оквиру саме школе, тако и у оквиру шире друштвене заједнице, јер би се на адекватнији начин изашло у сусрет њиховим развојним и образовним потребама, чиме би они били мотивисанији за учење и рад и остварили боља образовна постигнућа. Позитивни ефекти пројекта требало би да трају и дуго времена по завршетку пројектних активности.